KYRÖSKARTANO - InVivo

Kyröskartano on tavoitteelliseen kasvatukseen, koulunkäyntiin ja elämäntaitojen harjoitteluun erikoistunut ammatillinen erityisyksikkö 13-21 vuotiaille huostaanotetuille nuorille, jotka käyttäytymisongelmiensa ja elämäntapojensa perusteella ovat vaarassa syrjäytyä ikäkautensa edellyttämistä koulu- ja ammattiopinnoista, itsenäistymis- ja aikuistumisprosessista sekä myöhemmin työelämästä. Nuoren motivoimattomuus ei ole sijoituksen esteenä.

Kyröskartano toimii kauniissa maaseutuympäristössä Hämeenkyrön Kyröspohjan kylässä. Työyhteisö koostuu kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista sekä muiden ammattialojen osaajista ja opettajista tarjoten mahdollisuuksia myös alan opiskelijoille ja erikoistumisopintoja suorittaville. Yksikkö tarjoaa jälkihuoltopalveluja 18-vuotta täyttäneille nuorille mahdollistaen itsenäisen asumisen harjoittelun ja opiskelun ammattikoulussa tai oppisopimuskoulutuksessa.

Kyröskartanon hoitomalli on kehitetty vastaamaan vaativien lastensuojeluasiakkaiden tarpeisiin.
Rajoittava ja toiminnallinen holding-ympäristö, virikkeellinen miljöö, peruskouluopintojen turvaaminen, toisen asteen opintoihin kiinnittyminen, työharjoittelu sekä ongelmia ylläpitävien tekijöiden funktionaalis-analyyttinen tarkastelu muodostavat kasvatuksellisen ja terapeuttisen viitekehyksen yhdessä ja samassa paikassa. Kyröskartanolla nuoren on mahdollista saada omiin ongelmiinsa kohdistettuja terapia- ja kuntoutuspalveluja. Näistä palveluista vastaa siihen erityisesti koulutettu henkilökunta ja terapeutit:
Kognitiivinen työskentelyote
Menetelminä korjaava kasvatus, motivaatiotyö, holding-ympäristö, edukatiivinen suhtautumistapa, altistus, ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen. Lähestymistavat löytyvät päivittäisessä kasvatustyössä koko yhteisössä. Vuorovaikutus ja toiminnat nuoren kanssa perustuvat käyttäytymisen muokkaamiseen näitä menetelmiä käyttäen ja soveltaen. Aikuiset toimivat käyttäytymismalleina ja esimerkkeinä. Päiväohjelma on täsmällisesti strukturoitu ja aktiviteetit suunniteltuja.

Siltatoimintamallin mukainen perhetyö

Lapsen vanhemmat ja lähipiiri otetaan osalliseksi lapsen kuntoutumis- ja sijoitusprosessia mm. Silta-perhetyön menetelmin. Silta-ohjaajuuteen perustuvassa perhetyömallissa ohjaaja tukee vuorovaikutussuhteita huostaan otetun lapsen ja tämän biologisen vanhemman ja/tai lapsen sijaisvanhemman välillä. Sillan rakentamisen tavoitteena on lapsen elämäntarinan eheytyminen. Umbrella-käsi- ja tehtäväkirjaa hyödynnetään lapsen ja omaohjaajan suhteen kehittymisessä sekä lapsen osallisuuden lisäämisessä.

Voimavarakeskeinen perheterapia

Perheterapiassa pyritään perheen jälleen yhdistämiseen ja suhteita parantavaan toimintaan. Tarkoituksena on yhdessä löytää uusia ja rakentavimpia keskustelutapoja sekä etsiä vaihtoehtoisia näkökulmia ymmärtää ja olla suhteissa toisiinsa ja elämään sekä siihen liittyviin vaikeuksiin. Tutkivana kohteena on ensisijaisesti asiakkaiden toimijuuden tunto ja subjektiuden vahvistaminen heidän omassa elämässään.

Sosiaalisten taitojen yksilö- ja ryhmävalmennus

Sosiaalisten taitojen valmentamiseen ja itsenäistymisen tukemiseen nuorille on käytössä yksilö- ja ryhmävalmennus. Valmennusprosessi kestää noin puoli vuotta (5-10 tapaamiskertaa) ja pitää sisällään nuoren vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelua sekä nuoren itsenäistymiseen valmentavien taitojen läpikäymistä.

Voimauttava valokuvaus

Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä sosiaalipedagoginen menetelmä, jonka avulla valokuvaa voidaan käyttää yksilön ja erilaisten ryhmien, kuten perheen ja työyhteisön, voimautumisprosessin aikaansaajana.

HAASTE – toimintamalli

Kyröskartanolla käytetään HAASTE –toimintamallia erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen tähtäävän työskentelyn tukena.

Tiedustelut ja paikkakyselyt

Anne Ahonen, lastensuojelulaitoksen johtaja, psykoterapeutti

Puh. 040 8200 211
sähköposti: kyroskartano[ät]alfakuntoutus.fi